Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OBOWIAZUJĄCY OD DNIA 25.12.2014r.
Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.dorimax.pl z możliwością pobrania go i sporządzenia wydruku.
 

1.Postanowienia ogólne
1.1. Sklep internetowy, działający pod aresem www.dorimax.pl, prowadzony jest przez:
"BODO" Bożena Dorociak, 96-500 Sochaczew, Kuznocin 117A
wpis do e.d.g. nr 900 prowadzonej przez Wójta Gminy Sochaczew, NIP 837-115-18-32, Regon 017226171, adres poczty elektronicznej: biuro@dorimax.pl, tel. 46 8111454
1.2. Definicje:
REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
KLIENT(Kupujący) – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia w ramach Sklepu;
SKLEP (Sklep internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.dorimax.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
SPRZEDAWCA - "Bodo"B. Dorociak, 96-500 Sochaczew, Kuznocin 117A
TOWAR – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży
PRODUKT – Towary prezentowane w Sklepie
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego
STRONA SKLEPU – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.dorimax.pl
ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów
1.3.W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu. Wymagania techniczne dotyczące korzystania ze Sklepu: połączenie z siecią Internet, zaktualizowana przeglądarka internetowa, aktywne konto poczty e-mail.
1.4. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie Produkty zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
1.5. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 

2.Składanie zamówień
2.1.Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.dorimax.pl.
2.2.Zamówienia składane przez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

2.3.Ceny Produktów podane na stronach Sklepu Internetowego są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są podane w trakcie składania Zamówienia.
2.4.Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
2.5.Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego Konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
2.6. Klient może także dokonać Zamówień w Sklepie internetowym bez zakładania Konta, jednakże w takim przypadku rezygnuje z funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.
2.7.Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:
a. wyboru zamawianych towarów,
b. wyboru sposobu dostawy,
c. wyboru sposobu płatności,
d. określić adres dostawy
2.8.Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.
2.9. Umowę Sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy i wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2.10. W przypadku niedostępności Towarów objętych Zamówieniem, Sprzedawca bezzwłocznie zawiadomi o tym fakcie Klienta i zwróci mu w całości otrzymane od niego płatności. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia.

 

3.Sposoby płatności
3.1Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
-płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
-płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
-płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
-płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych,
-płatność w systemie ratalnym,
3.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
3.3. Aktualnie dostępne sposoby płatności podane są w zakładce „Dostawa”.
 

4.Koszt i sposoby dostawy
4.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktów:
-przesyłka kurierska,
-odbiór osobisty
-dowóz środkiem własnym
4.2.Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta i jest ograniczona do terytorium Polski.
4.3.Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając na zakładkę „Dostawa”.
4.4.W przypadku zamówień wielkogabarytowych lub towarów o wadze wyższej niż 30 kg koszty dostawy są uzgadniane indywidualnie z Klientem.
 

5. Dostępność towarów i termin dostawy
5.1. Każdy Produkt posiada status dostępności czyli czas dostawy Produktu do Sklepu liczony w dniach roboczych.
5.2. Termin dostawy Towarów oznaczonych statusem dostępności „w magazynie lub 24h” wynosi 1-2 dni robocze, dla pozostałych Towarów, do podanego czasu dostępności należy doliczyć 1-2 dni robocze.
5.3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne – termin dostawy liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
5.4. W szczególnych przypadkach, np. dla towarów sprowadzanych na zamówienie termin realizacji zamówienia zostanie indywidualnie uzgodniony z Klientem.
 

6. Prawo odstąpienia od umowy

6.1.Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 6.10 i 6.11 Regulaminu.

6.2.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

6.3.Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

6.4 W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail,

oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: biuro@dorimax.pl. W przypadku złożenia przez

Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres Sprzedawcy.

6.5 Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6.6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

6.7 Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

6.8 Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.9.Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

6.10.Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

6.11.Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.12.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6.13.Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

7. Procedura reklamacji

7.1.Na Sprzedawcy ciąży prawny obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad.

7.2.Produkty posiadają gwarancję producenta lub dystrybutora, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

7.3.Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

7.4.Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:

-złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie

-żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

7.5.Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.

7.6.Zgłoszenie Reklamacji można dokonać na adres poczty elektronicznej Sklepu, skorzystać z Formularza Reklamacji dostępnego na Stronie Sklepu lub pisemnie na adres Sprzedawcy. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji poniższych informacji – ułatwi to i przyspiesz rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady; żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację.

7.7.Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

7.8.Klient w razie odstąpienia od umowy albo żądania wymiany Produktu na wolny od wad, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Produkt do siedziby Sprzedawcy. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

 

8.Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

-klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

-klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej.

 

9.Regulamin Kuponów Rabatowych

9.1.Kupony Rabatowe są stosowane przy okazji różnego rodzaju akcji promocyjnych. Mogą być to zarówno rabaty kwotowe, jak i procentowe. Mogą dotyczyć całego asortymentu, wybranych kategorii produktowych lub pojedynczych produktów. Kupony Rabatowe mogą posiadać określone terminy do wykorzystania, określone w akcji promocyjnej. Kupony Rabatowe nie podlegają wymianie na gotówkę.

9.2..Realizacja Kuponu wpisaniu otrzymanego kodu w odpowiednio oznaczone pole na ten kod w na etapie podsumowania koszyka i zatwierdzenie przyciskiem „Zastosuj”.Jeśli Kupon jest ważny, wartość Kuponu pomniejszy kwotę zamówionych produktów.

 

10.Ochrona danych

10.1.Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca.

10.2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 

11.Postanowienia końcowe

11.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

11.2..Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści Regulaminu z ważnej przyczyny oraz z podaniem terminu wejścia w życie zmiany regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

11.3. Data opublikowania 23.12.2014r.

 

 

Załącznik 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

Adresat: „BODO” Bożena Dorociak, 96-500 Sochaczew, Kuznocin 117A, adres e-mail: biuro@dorimax.pl

Ja/My(*)

………………………….…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………

niniejszym informuję/informujemy

(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy

(*) umowy dostawy następujących rzeczy

(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy

(*) oświadczenie następującej usługi

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………….………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….……………………………………………………

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

……………………………………………………………………….………….………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …………………………………………………………………………………...…..…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………

Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

Data ………………………………………………………

(*) - niepotrzebne skreślić

 

Pliki do pobrania:

regulamin obowiązujący od 25.12.2014r (.pdf)
regulamin obowiązujacy do 25.12.2014r (.pdf)
wzór formularza odstąpienia od umowy (.pdf)